លេខទី 010
ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ-ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ
1
sbt-584a.mp3
2
sbt-585b.mp3
3
sbt-586a.mp3
4
sbt-587b.mp3
5
sbt-588_.mp3
6
sbt-589_.mp3
7
sbt-590a.mp3
8
sbt-591b.mp3
9
sbt-592a.mp3
10
sbt-593b.mp3
11
sbt-594a.mp3
12
sbt-595b.mp3
13
sbt-596a.mp3
14
sbt-597b.mp3
15
sbt-598a.mp3
16
sbt-599b.mp3
17
sbt-600_.mp3
18
sbt-601a.mp3
19
sbt-602b.mp3
20
sbt-603a.mp3
21
sbt-604b.mp3
22
sbt-605a.mp3
23
sbt-606b.mp3
24
sbt-607a.mp3
25
sbt-608b.mp3
26
sbt-609_.mp3
27
sbt-610a.mp3
28
sbt-611b.mp3
29
sbt-612a.mp3
30
sbt-613b.mp3
31
sbt-614_.mp3
32
sbt-615a.mp3
33
sbt-616b.mp3
34
sbt-617a.mp3
35
sbt-618b.mp3
36
sbt-619a.mp3
37
sbt-620b.mp3
38
sbt-621_.mp3
39
sbt-622a.mp3
40
sbt-623b.mp3
41
sbt-624a.mp3
42
sbt-625b.mp3
43
sbt-626a.mp3
44
sbt-627b.mp3
45
sbt-628_.mp3
46
sbt-629_.mp3
47
sbt-630a.mp3
48
sbt-631b.mp3
49
sbt-632a.mp3
50
sbt-633b.mp3
51
sbt-634_.mp3
52
sbt-635_.mp3
53
sbt-636_.mp3
54
sbt-637_.mp3
55
sbt-638a.mp3
56
sbt-639b.mp3
57
sbt-640_.mp3
58
sbt-641_.mp3
59
sbt-642.mp3
60
sbt-643a.mp3
61
sbt-644b.mp3
62
sbt-645_.mp3
63
sbt-646_.mp3
64
sbt-647a.mp3
65
sbt-648b.mp3

sbt-639b.mp3

បានស្តាប់៤ ដង

លេខទី 010

៦៥ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន