លេខទី 001
ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ-ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ
1
sbt-001a.mp3
2
sbt-002b.mp3
3
sbt-003_.mp3
4
sbt-004_.mp3
5
sbt-005_.mp3
6
sbt-006_.mp3
7
sbt-007_.mp3
8
sbt-008_.mp3
9
sbt-009_.mp3
10
sbt-010_a.mp3
11
sbt-011b.mp3
12
sbt-012_.mp3
13
sbt-013a.mp3
14
sbt-014b.mp3
15
sbt-015_.mp3
16
sbt-016a.mp3
17
sbt-017b.mp3
18
sbt-018_.mp3
19
sbt-019_.mp3
20
sbt-020_.mp3
21
sbt-021a.mp3
22
sbt-022b.mp3
23
sbt-023a.mp3
24
sbt-024b.mp3
25
sbt-025_.mp3
26
sbt-026a.mp3
27
sbt-027b.mp3
28
sbt-028a.mp3
29
sbt-029b.mp3
30
sbt-030_.mp3
31
sbt-031_.mp3
32
sbt-032_.mp3
33
sbt-033_.mp3
34
sbt-034_.mp3
35
sbt-035_.mp3
36
sbt-036a.mp3
37
sbt-037b.mp3
38
sbt-038a.mp3
39
sbt-039b.mp3
40
sbt-040a.mp3
41
sbt-041b.mp3
42
sbt-042a.mp3
43
sbt-043b.mp3
44
sbt-044_.mp3
45
sbt-045_.mp3
46
sbt-046a.mp3
47
sbt-047b.mp3
48
sbt-048_.mp3
49
sbt-049_.mp3
50
sbt-050a.mp3
51
sbt-051b.mp3
52
sbt-052a.mp3
53
sbt-053b.mp3
54
sbt-054_.mp3
55
sbt-055_.mp3
56
sbt-056a.mp3
57
sbt-057b.mp3
58
sbt-058_.mp3
59
sbt-059a.mp3
60
sbt-060b.mp3
61
sbt-061_.mp3
62
sbt-062_.mp3
63
sbt-063a.mp3
64
sbt-064b.mp3
65
sbt-065_.mp3

sbt-022b.mp3

បានស្តាប់៣ ដង

លេខទី 001

៦៥ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន