តាមបុណ្យនានា 08
ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា
1
bon-sc_291a.mp3
2
bon-sc_291b.mp3
3
bon-sc_292a.mp3
4
bon-sc_292b.mp3
5
bon-sc_293a.mp3
6
bon-sc_293b.mp3
7
bon-sc_294a.mp3
8
bon-sc_294b.mp3
9
bon-sc_295a.mp3
10
bon-sc_295b.mp3
11
bon-sc_296a.mp3
12
bon-sc_296b.mp3
13
bon-sc_297a.mp3
14
bon-sc_297b.mp3
15
bon-sc_298a.mp3
16
bon-sc_298b.mp3
17
bon-sc_299a.mp3
18
bon-sc_299b.mp3
19
bon-sc_300a.mp3
20
bon-sc_300b.mp3
21
bon-sc_301a.mp3
22
bon-sc_301b.mp3
23
bon-sc_302a.mp3
24
bon-sc_302b.mp3
25
bon-sc_303a.mp3
26
bon-sc_303b.mp3
27
bon-sc_304a.mp3
28
bon-sc_304b.mp3
29
bon-sc_305a.mp3
30
bon-sc_305b.mp3
31
bon-sc_306a.mp3
32
bon-sc_306b.mp3
33
bon-sc_307a.mp3
34
bon-sc_307b.mp3
35
bon-sc_308a.mp3
36
bon-sc_308b.mp3
37
bon-sc_309a.mp3
38
bon-sc_309b.mp3
39
bon-sc_310a.mp3
40
bon-sc_310b.mp3
41
bon-sc_311a.mp3
42
bon-sc_311b.mp3
43
bon-sc_312a.mp3
44
bon-sc_312b.mp3
45
bon-sc_313a.mp3
46
bon-sc_313b.mp3
47
bon-sc_314a.mp3
48
bon-sc_314b.mp3
49
bon-sc_315a.mp3
50
bon-sc_315b.mp3
51
bon-sc_316a.mp3
52
bon-sc_316b.mp3
53
bon-sc_317a.mp3
54
bon-sc_317b.mp3
55
bon-sc_318a.mp3
56
bon-sc_318b.mp3
57
bon-sc_319a.mp3
58
bon-sc_319b.mp3
59
bon-sc_320a.mp3
60
bon-sc_320b.mp3
61
bon-sc_321a.mp3
62
bon-sc_321b.mp3
63
bon-sc_322a.mp3
64
bon-sc_322b.mp3
65
bon-sc_323a.mp3
66
bon-sc_323b.mp3
67
bon-sc_324a.mp3
68
bon-sc_324b.mp3
69
bon-sc_325a.mp3
70
bon-sc_325b.mp3
71
bon-sc_326a.mp3
72
bon-sc_326b.mp3
73
bon-sc_327a.mp3
74
bon-sc_327b.mp3
75
bon-sc_328a.mp3
76
bon-sc_328b.mp3
77
bon-sc_329a.mp3
78
bon-sc_329b.mp3
79
bon-sc_330a.mp3
80
bon-sc_330b.mp3

bon-sc_330a.mp3

បានស្តាប់១ ដង

តាមបុណ្យនានា 08

៨០ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន