អាល់ប៊ុម : បុណ្យកឋិន 2010

បុណ្យកឋិន 2010
ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា
1
kathen_2010_01a.mp3
2
kathen_2010_01b.mp3
3
kathen_2010_02a.mp3
4
kathen_2010_02b.mp3
5
kathen_2010_03a.mp3
6
kathen_2010_03b.mp3
7
kathen_2010_04a.mp3
8
kathen_2010_04b.mp3
9
kathen_2010_05a.mp3
10
kathen_2010_05b.mp3
11
kathen_2010_06a.mp3
12
kathen_2010_06b.mp3
13
kathen_2010_07a.mp3
14
kathen_2010_07b.mp3
15
kathen_2010_08a.mp3
16
kathen_2010_08b.mp3
17
kathen_2010_09a.mp3
18
kathen_2010_09b.mp3
19
kathen_2010_10a.mp3
20
kathen_2010_10b.mp3
21
kathen_2010_11a.mp3
22
kathen_2010_11b.mp3
23
kathen_2010_12a.mp3
24
kathen_2010_12b.mp3
25
kathen_2010_13a.mp3
26
kathen_2010_13b.mp3
27
kathen_2010_14a.mp3
28
kathen_2010_14b.mp3
29
kathen_2010_15a.mp3
30
kathen_2010_15b.mp3
31
kathen_2010_16a.mp3
32
kathen_2010_16b.mp3
33
kathen_2010_17a.mp3
34
kathen_2010_17b.mp3
35
kathen_2010_18a.mp3
36
kathen_2010_18b.mp3
37
kathen_2010_19a.mp3
38
kathen_2010_19b.mp3
39
kathen_2010_20a.mp3
40
kathen_2010_20b.mp3
41
kathen_2010_21a.mp3
42
kathen_2010_21b.mp3
43
kathen_2010_22a.mp3
44
kathen_2010_22b.mp3
45
kathen_2010_23a.mp3
46
kathen_2010_23b.mp3
47
kathen_2010_24a.mp3
48
kathen_2010_24b.mp3
49
kathen_2010_25a.mp3
50
kathen_2010_25b.mp3
51
kathen_2010_26a.mp3
52
kathen_2010_26b.mp3
53
kathen_2010_27a.mp3
54
kathen_2010_27b.mp3
55
kathen_2010_28a.mp3
56
kathen_2010_28b.mp3
57
kathen_2010_29a.mp3
58
kathen_2010_29b.mp3
59
kathen_2010_30a.mp3
60
kathen_2010_30b.mp3
61
kathen_2010_31a.mp3
62
kathen_2010_31b.mp3
63
kathen_2010_32a.mp3
64
kathen_2010_32b.mp3
65
kathen_2010_33a.mp3
66
kathen_2010_33b.mp3
67
kathen_2010_34a.mp3
68
kathen_2010_34b.mp3
69
kathen_2010_35a.mp3
70
kathen_2010_35b.mp3
71
kathen_2010_36a.mp3
72
kathen_2010_36b.mp3
73
kathen_2010_37a.mp3
74
kathen_2010_37b.mp3
75
kathen_2010_38a.mp3
76
kathen_2010_38b.mp3
77
kathen_2010_39a.mp3
78
kathen_2010_39b.mp3
79
kathen_2010_40a.mp3
80
kathen_2010_40b.mp3

kathen_2010_38b.mp3

បានស្តាប់០ ដង

បុណ្យកឋិន 2010

៨០ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន