អូស្ត្រាលី
ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា
1
aus-sc2_01a.mp3
2
aus-sc2_01b.mp3
3
aus-sc2_02a.mp3
4
aus-sc2_02b.mp3
5
aus-sc2_03a.mp3
6
aus-sc2_03b.mp3
7
aus-sc2_04a.mp3
8
aus-sc2_04b.mp3
9
aus-sc2_05a.mp3
10
aus-sc2_05b.mp3
11
aus-sc2_06a.mp3
12
aus-sc2_06b.mp3
13
aus-sc2_07a.mp3
14
aus-sc2_07b.mp3
15
aus-sc2_08a.mp3
16
aus-sc2_08b.mp3
17
aus-sc2_09a.mp3
18
aus-sc2_09b.mp3
19
aus-sc2_10a.mp3
20
aus-sc2_10b.mp3
21
aus-sc2_11a.mp3
22
aus-sc2_11b.mp3
23
aus-sc2_12a.mp3
24
aus-sc2_12b.mp3
25
aus-sc2_13a.mp3
26
aus-sc2_13b.mp3
27
aus-sc2_14a.mp3
28
aus-sc2_14b.mp3
29
aus-sc2_15a.mp3
30
aus-sc2_16a.mp3
31
aus-sc2_16b.mp3
32
aus-sc2_17a.mp3
33
aus-sc2_17b.mp3
34
aus-sc2_18a.mp3
35
aus-sc2_18b.mp3
36
aus-sc2_19a.mp3
37
aus-sc2_20a.mp3
38
aus-sc2_20b.mp3
39
aus-sc2_21a.mp3
40
aus-sc2_21b.mp3
41
aus-sc2_22a.mp3
42
aus-sc2_22b.mp3
43
aus-sc2_23a.mp3
44
aus-sc2_23b.mp3
45
aus-sc2_24a.mp3
46
aus-sc2_24b.mp3
47
aus-sc2_25a.mp3
48
aus-sc2_25b.mp3
49
aus-sc2_26a.mp3
50
aus-sc2_26b.mp3
51
aus-sc2_27a.mp3
52
aus-sc2_27b.mp3
53
aus-sc2_28a.mp3
54
aus-sc2_28b.mp3
55
aus-sc2_29a.mp3
56
aus-sc2_29b.mp3
57
kamnab_01a.mp3
58
kamnab_01b.mp3
59
kamnab_02a.mp3
60
kamnab_02b.mp3
61
kamnab_03a.mp3
62
kamnab_03b.mp3
63
kamnab_04a.mp3
64
kamnab_04b.mp3

aus-sc2_10a.mp3

បានស្តាប់០ ដង

អូស្ត្រាលី

៦៤ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន