អាល់ប៊ុម : 32 គាថា

32 គាថា
ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា
1
keatha3_01a.mp3
2
keatha3_01b.mp3
3
keatha3_02a.mp3
4
keatha3_02b.mp3
5
keatha3_03a.mp3
6
keatha3_03b.mp3
7
keatha3_04a.mp3
8
keatha3_04b.mp3
9
keatha3_05a.mp3
10
keatha3_05b.mp3
11
keatha3_06a.mp3
12
keatha3_06b.mp3
13
keatha3_07a.mp3
14
keatha3_07b.mp3
15
keatha3_08a.mp3
16
keatha3_08b.mp3
17
keatha3_09a.mp3
18
keatha3_09b.mp3
19
keatha3_10a.mp3
20
keatha3_10b.mp3
21
keatha3_11a.mp3
22
keatha3_11b.mp3
23
keatha3_12a.mp3
24
keatha3_12b.mp3
25
keatha3_13a.mp3
26
keatha3_13b.mp3
27
keatha3_14a.mp3
28
keatha3_14b.mp3
29
keatha3_15a.mp3
30
keatha3_15b.mp3
31
keatha3_16a.mp3
32
keatha3_16b.mp3
33
keatha3_17a.mp3
34
keatha3_17b.mp3
35
keatha3_18a.mp3
36
keatha3_18b.mp3
37
keatha3_19a.mp3
38
keatha3_19b.mp3
39
keatha3_20a.mp3
40
keatha3_20b.mp3
41
keatha3_21a.mp3
42
keatha3_21b.mp3
43
keatha3_22a.mp3
44
keatha3_22b.mp3
45
keatha3_23a.mp3
46
keatha3_23b.mp3
47
keatha3_24a.mp3
48
keatha3_24b.mp3
49
keatha3_25a.mp3
50
keatha3_25b.mp3
51
keatha3_26a.mp3
52
keatha3_26b.mp3
53
keatha3_27a.mp3
54
keatha3_27b.mp3
55
keatha3_28a.mp3
56
keatha3_28b.mp3
57
keatha3_29a.mp3
58
keatha3_29b.mp3
59
keatha3_30a.mp3
60
keatha3_30b.mp3
61
keatha3_31a.mp3
62
keatha3_31b.mp3
63
keatha3_32a.mp3
64
keatha3_32b.mp3
65
keatha3_33a.mp3
66
keatha3_33b.mp3
67
keatha3_34a.mp3
68
keatha3_34b.mp3

keatha3_32b.mp3

បានស្តាប់០ ដង

32 គាថា

៦៨ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន