អាល់ប៊ុម : 36 គាថា

36 គាថា
ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា
1
36_keatha_01a.mp3
2
36_keatha_01b.mp3
3
36_keatha_02a.mp3
4
36_keatha_02b.mp3
5
36_keatha_03a.mp3
6
36_keatha_03b.mp3
7
36_keatha_04a.mp3
8
36_keatha_04b.mp3
9
36_keatha_05a.mp3
10
36_keatha_05b.mp3
11
36_keatha_06a.mp3
12
36_keatha_06b.mp3
13
36_keatha_07a.mp3
14
36_keatha_07b.mp3
15
36_keatha_08a.mp3
16
36_keatha_08b.mp3
17
36_keatha_09a.mp3
18
36_keatha_09b.mp3
19
36_keatha_10a.mp3
20
36_keatha_10b.mp3
21
36_keatha_11a.mp3
22
36_keatha_11b.mp3
23
36_keatha_12a.mp3
24
36_keatha_12b.mp3
25
36_keatha_13a.mp3
26
36_keatha_13b.mp3
27
36_keatha_14a.mp3
28
36_keatha_14b.mp3
29
36_keatha_15a.mp3
30
36_keatha_15b.mp3
31
36_keatha_16a.mp3
32
36_keatha_16b.mp3
33
36_keatha_17a.mp3
34
36_keatha_17b.mp3
35
36_keatha_18a.mp3
36
36_keatha_18b.mp3
37
36_keatha_19a.mp3
38
36_keatha_19b.mp3
39
36_keatha_20a.mp3
40
36_keatha_20b.mp3
41
36_keatha_21a.mp3
42
36_keatha_21b.mp3
43
36_keatha_22a.mp3
44
36_keatha_22b.mp3
45
36_keatha_23a.mp3
46
36_keatha_23b.mp3
47
36_keatha_24a.mp3
48
36_keatha_24b.mp3
49
36_keatha_25a.mp3
50
36_keatha_25b.mp3
51
36_keatha_26a.mp3
52
36_keatha_26b.mp3
53
36_keatha_27a.mp3
54
36_keatha_27b.mp3
55
36_keatha_28a.mp3
56
36_keatha_28b.mp3
57
36_keatha_29a.mp3
58
36_keatha_29b.mp3
59
36_keatha_30a.mp3
60
36_keatha_30b.mp3
61
36_keatha_31a.mp3
62
36_keatha_31b.mp3
63
36_keatha_32a.mp3
64
36_keatha_32b.mp3
65
36_keatha_33a.mp3
66
36_keatha_33b.mp3
67
36_keatha_34a.mp3
68
36_keatha_34b.mp3
69
36_keatha_35a.mp3
70
36_keatha_35b.mp3
71
36_keatha_36a.mp3
72
36_keatha_36b.mp3
73
36_keatha_37a.mp3
74
36_keatha_37b.mp3
75
36_keatha_38a.mp3
76
36_keatha_38b.mp3
77
36_keatha_39a.mp3
78
36_keatha_39b.mp3
79
36_keatha_40a.mp3
80
36_keatha_40b.mp3
81
36_keatha_41a.mp3
82
36_keatha_41b.mp3
83
36_keatha_42a.mp3
84
36_keatha_42b.mp3
85
36_keatha_43a.mp3

36_keatha_40b.mp3

បានស្តាប់០ ដង

36 គាថា

៨៥ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន