អាល់ប៊ុម : អាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ (ឥណ្ឌា) 02

អាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ (ឥណ្ឌា) 02
ឥណ្ឌា
1
00___namo_tasa.mp3
2
01___tray_sanakum.mp3
3
02___samadan_sill.mp3
4
03___mong_kol_sott.mp3
5
04___dhamma_chak.mp3
6
05___etipiso_pakava.mp3
7
06___svakato.mp3
8
07___sopadibano.mp3
9
08___chey_mong_kol.mp3
10
09___karaney_metta_sot.mp3
11
10___preah_neang_pimpea.mp3
12
11___thvay_bong_kum.mp3
13
12___bochea_preach_28.mp3
14
13___pavato.mp3
15
14___get_por1.mp3
16
15___mong_kol_sot_nepal.mp3
17
16___get_sarakum.mp3
18
17___pey_hum.mp3
19
18___peahong.mp3
20
19___evamme.mp3
21
20____namo-buddhang.mp3

08___chey_mong_kol.mp3

បានស្តាប់០ ដង

អាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ (ឥណ្ឌា) 02

២១ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន