អាល់ប៊ុម : អាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ (វត្តមណីរតនារាម)

អាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ (វត្តមណីរតនារាម)
វត្តមណីរតនារាម
1
001__namoo.mp3
2
002__kusala.mp3
3
003__vipang_bajakantea.mp3
4
004__theatokatha.mp3
5
005__bokalab_bombek.mp3
6
006___kathavato_bombek.mp3
7
007__yamakab_bombek.mp3
8
008__mahabatha_bombek.mp3
9
009__vipang.mp3
10
010__teatukatha.mp3
11
011__bokalab.mp3
12
012__kathavatu.mp3
13
013__yamakab.mp3
14
014__mahabatha.mp3
15
015__namoo_01.mp3
16
016__yathaveare.mp3
17
017__sapiteyoo.mp3
18
018__sapabothea.mp3
19
019__akihot.mp3
20
020__akatorve.mp3
21
021__ayotor.mp3
22
022__bantobalasor.mp3
23
023__tirook.mp3
24
024__anang.mp3
25
025__anija.mp3
26
026__anija_bre.mp3
27
027__badicasamobat.mp3
28
028__avicha_bre.mp3
29
029__nakea.mp3
30
030__nakea_bre.mp3
31
031__sapesata_bre.mp3
32
032__sake.mp3
33
033__namoo_01.mp3
34
034__saranakom.mp3
35
035__sambote.mp3
36
036__yesanta.mp3
37
037__mangalasot.mp3
38
038__baniteantor.mp3
39
039__ratanasot.mp3
40
040__yasa.mp3
41
041__karaney.mp3
42
042__sapeasey.mp3
43
043__virubake.mp3
44
044__borentamboo.mp3
45
045__uotetayaj.mp3
46
046__yanton.mp3
47
047__mahaka.mp3
48
048__sakatva.mp3
49
049__natime.mp3
50
050__sirey.mp3
51
051__namorme.mp3
52
052__peahoong.mp3
53
053__sakke.mp3
54
054__namoo.mp3
55
055__saranakom.mp3
56
056__sambothe.mp3
57
057__yesanta.mp3
58
058__mangkalasot.mp3
59
059__banitheanator.mp3
60
060__ratanasot.mp3
61
061__yassa.mp3
62
062__karaney.mp3
63
063__sapeasey.mp3
64
064__virubake.mp3
65
065__borentamboo.mp3
66
066__outetayachh.mp3
67
067__yontonnimetang.mp3
68
068__mahaka.mp3
69
068__namoome.mp3
70
069__sakkava.mp3
71
070__sery.mp3
72
071__peahoong.mp3
73
072__anutarang.mp3
74
073__thammacak.mp3
75
074__yantang.mp3
76
075__anattalakana.mp3
77
076__veney.mp3
78
077__atetabariyay.mp3
79
078__thamacakk_a.mp3
80
079__thamacakk_b_and_anattalakhana.mp3
81
080__kirimanon.mp3
82
081__satibadhanasot.mp3
83
082__etebetean.mp3
84
083__namoo.mp3
85
084__eme.mp3
86
085__yoosanisenor.mp3
87
086__yejabodhthea.mp3
88
087__etebesoo.mp3
89
088__nattheme_bodhoo.mp3
90
089__athangkekarey.mp3
91
091__svacator.mp3
92
092__nattheme_thamoo.mp3
93
093__sangkhoovisothoo.mp3
94
094__yejasangkhea.mp3
95
095__sobadebanoo.mp3
96
096__nattheme_sangkhoo.mp3
97
097__yookabakoodey.mp3
98
098__ech_je.mp3
99
099__vanteame_jeteyang.mp3
100
100__vanteame_bodhthang.mp3
101
101__yangkiche.mp3
102
102__namoo_peakbrarop.mp3
103
103__botsarapach.mp3
104
104__goodombrovat.mp3
105
105__thamaniyam_30.mp3
106
106__seksabidok.mp3
107
107__oubamakon_22.mp3
108
108__nitean.mp3
109
109__nitean1.mp3
110
110__sangkheatisess.mp3
111
111__sangkea.mp3
112
112__aniyata.mp3
113
113__nisakiya_bacheteya.mp3
114
114__nisakiya_bacet.mp3
115
115__bachetiya.mp3
116
116__sora.mp3
117
117__badetesaniya.mp3
118
118__bachasatate.mp3
119
119__sekeyavat.mp3
120
120__brahspoothesat.mp3
121
121__brahspoothesa_1.mp3
122
126__outess.mp3
123
129__stibadhanasot.mp3
124
130__soomtvayvantea.mp3

089__athangkekarey.mp3

បានស្តាប់១ ដង

អាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ (វត្តមណីរតនារាម)

១២៤ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន