02-ឯតទគ្គភិក្ខុ 051-100
អគ្គបណ្ឌិត ធម្មាចារ្យ ប៊ុត-សាវង្ស
1
atak_051a.mp3
2
atak_051b.mp3
3
atak_052a.mp3
4
atak_052b.mp3
5
atak_053a.mp3
6
atak_053b.mp3
7
atak_054a.mp3
8
atak_054b.mp3
9
atak_055a.mp3
10
atak_055b.mp3
11
atak_056a.mp3
12
atak_056b.mp3
13
atak_057a.mp3
14
atak_057b.mp3
15
atak_058a.mp3
16
atak_058b.mp3
17
atak_059a.mp3
18
atak_059b.mp3
19
atak_060a.mp3
20
atak_060b.mp3
21
atak_061a.mp3
22
atak_061b.mp3
23
atak_062a.mp3
24
atak_062b.mp3
25
atak_063a.mp3
26
atak_063b.mp3
27
atak_064a.mp3
28
atak_064b.mp3
29
atak_065a.mp3
30
atak_065b.mp3
31
atak_066a.mp3
32
atak_066b.mp3
33
atak_067a.mp3
34
atak_067b.mp3
35
atak_068a.mp3
36
atak_068b.mp3
37
atak_069a.mp3
38
atak_069b.mp3
39
atak_070a.mp3
40
atak_070b.mp3
41
atak_071a.mp3
42
atak_071b.mp3
43
atak_072a.mp3
44
atak_072b.mp3
45
atak_073a.mp3
46
atak_073b.mp3
47
atak_074a.mp3
48
atak_074b.mp3
49
atak_075a.mp3
50
atak_075b.mp3
51
atak_076a.mp3
52
atak_076b.mp3
53
atak_077a.mp3
54
atak_077b.mp3
55
atak_078b.mp3
56
atak_079a.mp3
57
atak_079b.mp3
58
atak_080a.mp3
59
atak_080b.mp3
60
atak_081a.mp3
61
atak_081b.mp3
62
atak_082a.mp3
63
atak_082b.mp3
64
atak_083a.mp3
65
atak_083b.mp3
66
atak_084a.mp3
67
atak_084b.mp3
68
atak_085a.mp3
69
atak_085b.mp3
70
atak_086a.mp3
71
atak_086b.mp3
72
atak_087a.mp3
73
atak_087b.mp3
74
atak_088a.mp3
75
atak_088b.mp3
76
atak_089a.mp3
77
atak_089b.mp3
78
atak_090a.mp3
79
atak_090b.mp3
80
atak_091a.mp3
81
atak_091b.mp3
82
atak_092a.mp3
83
atak_092b.mp3
84
atak_093a.mp3
85
atak_093b.mp3
86
atak_094a.mp3
87
atak_094b.mp3
88
atak_095a.mp3
89
atak_095b.mp3
90
atak_096a.mp3
91
atak_096b.mp3
92
atak_097a.mp3
93
atak_097b.mp3
94
atak_098a.mp3
95
atak_098b.mp3
96
atak_099a.mp3
97
atak_099b.mp3
98
atak_100a.mp3
99
atak_100b.mp3

atak_085b.mp3

បានស្តាប់០ ដង

02-ឯតទគ្គភិក្ខុ 051-100

៩៩ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន