05-ឯតទគ្គភិក្ខុ 201-250
អគ្គបណ្ឌិត ធម្មាចារ្យ ប៊ុត-សាវង្ស
1
atak_201a.mp3
2
atak_201b.mp3
3
atak_202a.mp3
4
atak_202b.mp3
5
atak_203a.mp3
6
atak_203b.mp3
7
atak_204a.mp3
8
atak_204b.mp3
9
atak_205a.mp3
10
atak_205b.mp3
11
atak_206a.mp3
12
atak_206b.mp3
13
atak_207a.mp3
14
atak_207b.mp3
15
atak_208a.mp3
16
atak_208b.mp3
17
atak_209a.mp3
18
atak_209b.mp3
19
atak_210a.mp3
20
atak_210b.mp3
21
atak_211a.mp3
22
atak_211b.mp3
23
atak_212a.mp3
24
atak_212b.mp3
25
atak_213a.mp3
26
atak_213b.mp3
27
atak_214a.mp3
28
atak_214b.mp3
29
atak_215a.mp3
30
atak_215b.mp3
31
atak_216a.mp3
32
atak_216b.mp3
33
atak_217a.mp3
34
atak_217b.mp3
35
atak_218a.mp3
36
atak_218b.mp3
37
atak_219a.mp3
38
atak_219b.mp3
39
atak_220a.mp3
40
atak_220b.mp3
41
atak_221a.mp3
42
atak_221b.mp3
43
atak_222a.mp3
44
atak_222b.mp3
45
atak_223a.mp3
46
atak_223b.mp3
47
atak_224a.mp3
48
atak_224b.mp3
49
atak_225a.mp3
50
atak_225b.mp3
51
atak_226a.mp3
52
atak_226b.mp3
53
atak_227a.mp3
54
atak_227b.mp3
55
atak_228a.mp3
56
atak_228b.mp3
57
atak_229a.mp3
58
atak_229b.mp3
59
atak_230a.mp3
60
atak_230b.mp3
61
atak_231a.mp3
62
atak_231b.mp3
63
atak_232a.mp3
64
atak_232b.mp3
65
atak_233a.mp3
66
atak_233b.mp3
67
atak_234a.mp3
68
atak_234b.mp3
69
atak_235a.mp3
70
atak_235b.mp3
71
atak_236a.mp3
72
atak_236b.mp3
73
atak_237a.mp3
74
atak_237b.mp3
75
atak_238a.mp3
76
atak_238b.mp3
77
atak_239a.mp3
78
atak_239b.mp3
79
atak_240a.mp3
80
atak_240b.mp3
81
atak_241a.mp3
82
atak_241b.mp3
83
atak_242a.mp3
84
atak_242b.mp3
85
atak_243a.mp3
86
atak_243b.mp3
87
atak_244a.mp3
88
atak_244b.mp3
89
atak_245a.mp3
90
atak_245b.mp3
91
atak_246a.mp3
92
atak_246b.mp3
93
atak_247a.mp3
94
atak_247b.mp3
95
atak_248a.mp3
96
atak_248b.mp3
97
atak_249a.mp3
98
atak_249b.mp3
99
atak_250a.mp3
100
atak_250b.mp3

atak_248a.mp3

បានស្តាប់០ ដង

05-ឯតទគ្គភិក្ខុ 201-250

១០០ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន