06-ឯតទគ្គភិក្ខុ 251-300
អគ្គបណ្ឌិត ធម្មាចារ្យ ប៊ុត-សាវង្ស
1
atak_251a.mp3
2
atak_251b.mp3
3
atak_252a.mp3
4
atak_252b.mp3
5
atak_253a.mp3
6
atak_253b.mp3
7
atak_254a.mp3
8
atak_254b.mp3
9
atak_255a.mp3
10
atak_255b.mp3
11
atak_256a.mp3
12
atak_256b.mp3
13
atak_257a.mp3
14
atak_257b.mp3
15
atak_258a.mp3
16
atak_258b.mp3
17
atak_259a.mp3
18
atak_259b.mp3
19
atak_260a.mp3
20
atak_260b.mp3
21
atak_261a.mp3
22
atak_261b.mp3
23
atak_262a.mp3
24
atak_262b.mp3
25
atak_263a.mp3
26
atak_263b.mp3
27
atak_264a.mp3
28
atak_264b.mp3
29
atak_265a.mp3
30
atak_265b.mp3
31
atak_266a.mp3
32
atak_266b.mp3
33
atak_267a.mp3
34
atak_267b.mp3
35
atak_268a.mp3
36
atak_268b.mp3
37
atak_269a.mp3
38
atak_269b.mp3
39
atak_270a.mp3
40
atak_270b.mp3
41
atak_271a.mp3
42
atak_271b.mp3
43
atak_272a.mp3
44
atak_272b.mp3
45
atak_273a.mp3
46
atak_273b.mp3
47
atak_274a.mp3
48
atak_274b.mp3
49
atak_275a.mp3
50
atak_275b.mp3
51
atak_276a.mp3
52
atak_276b.mp3
53
atak_277a.mp3
54
atak_277b.mp3
55
atak_278a.mp3
56
atak_278b.mp3
57
atak_279a.mp3
58
atak_279b.mp3
59
atak_280a.mp3
60
atak_280b.mp3
61
atak_281a.mp3
62
atak_281b.mp3
63
atak_282a.mp3
64
atak_282b.mp3
65
atak_283a.mp3
66
atak_283b.mp3
67
atak_284a.mp3
68
atak_284b.mp3
69
atak_285a.mp3
70
atak_285b.mp3
71
atak_286a.mp3
72
atak_286b.mp3
73
atak_287a.mp3
74
atak_287b.mp3
75
atak_288a.mp3
76
atak_288b.mp3
77
atak_289a.mp3
78
atak_289b.mp3
79
atak_290a.mp3
80
atak_290b.mp3
81
atak_291a.mp3
82
atak_291b.mp3
83
atak_292a.mp3
84
atak_292b.mp3
85
atak_293a.mp3
86
atak_293b.mp3
87
atak_294a.mp3
88
atak_294b.mp3
89
atak_295a.mp3
90
atak_295b.mp3
91
atak_296a.mp3
92
atak_296b.mp3
93
atak_297a.mp3
94
atak_297b.mp3
95
atak_298a.mp3
96
atak_298b.mp3
97
atak_299a.mp3
98
atak_299b.mp3
99
atak_300a.mp3
100
atak_300b.mp3

atak_271b.mp3

បានស្តាប់០ ដង

06-ឯតទគ្គភិក្ខុ 251-300

១០០ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន