07-ឯតទគ្គភិក្ខុ 301-400
អគ្គបណ្ឌិត ធម្មាចារ្យ ប៊ុត-សាវង្ស
1
atak_301a.mp3
2
atak_301b.mp3
3
atak_302a.mp3
4
atak_302b.mp3
5
atak_303a.mp3
6
atak_303b.mp3
7
atak_304a.mp3
8
atak_304b.mp3
9
atak_305a.mp3
10
atak_305b.mp3
11
atak_306a.mp3
12
atak_306b.mp3
13
atak_307a.mp3
14
atak_307b.mp3
15
atak_308a.mp3
16
atak_308b.mp3
17
atak_309a.mp3
18
atak_309b.mp3
19
atak_310a.mp3
20
atak_310b.mp3
21
atak_311a.mp3
22
atak_311b.mp3
23
atak_312a.mp3
24
atak_312b.mp3
25
atak_313a.mp3
26
atak_313b.mp3
27
atak_314a.mp3
28
atak_314b.mp3
29
atak_315a.mp3
30
atak_315b.mp3
31
atak_316a.mp3
32
atak_316b.mp3
33
atak_317a.mp3
34
atak_317b.mp3
35
atak_318a.mp3
36
atak_318b.mp3
37
atak_319a.mp3
38
atak_319b.mp3
39
atak_320a.mp3
40
atak_320b.mp3
41
atak_321a.mp3
42
atak_321b.mp3
43
atak_322a.mp3
44
atak_322b.mp3
45
atak_323a.mp3
46
atak_323b.mp3
47
atak_324a.mp3
48
atak_324b.mp3
49
atak_325a.mp3
50
atak_325b.mp3
51
atak_326a.mp3
52
atak_326b.mp3
53
atak_327a.mp3
54
atak_327b.mp3
55
atak_328a.mp3
56
atak_328b.mp3
57
atak_329a.mp3
58
atak_329b.mp3
59
atak_330a.mp3
60
atak_330b.mp3
61
atak_331a.mp3
62
atak_331b.mp3
63
atak_332a.mp3
64
atak_332b.mp3
65
atak_333a.mp3
66
atak_333b.mp3
67
atak_334a.mp3
68
atak_334b.mp3
69
atak_335a.mp3
70
atak_335b.mp3
71
atak_336a.mp3
72
atak_336b.mp3
73
atak_337a.mp3
74
atak_337b.mp3
75
atak_338a.mp3
76
atak_338b.mp3
77
atak_339a.mp3
78
atak_339b.mp3
79
atak_340a.mp3
80
atak_340b.mp3
81
atak_341a.mp3
82
atak_341b.mp3
83
atak_342a.mp3
84
atak_342b.mp3
85
atak_343a.mp3
86
atak_343b.mp3
87
atak_344a.mp3
88
atak_344b.mp3
89
atak_345a.mp3
90
atak_345b.mp3
91
atak_346a.mp3
92
atak_346b.mp3
93
atak_347a.mp3
94
atak_347b.mp3
95
atak_348a.mp3
96
atak_348b.mp3
97
atak_349a.mp3
98
atak_349b.mp3
99
atak_350a.mp3
100
atak_350b.mp3
101
atak_351a.mp3
102
atak_351b.mp3
103
atak_352a.mp3
104
atak_352b.mp3
105
atak_353a.mp3
106
atak_353b.mp3
107
atak_354a.mp3
108
atak_354b.mp3
109
atak_355a.mp3
110
atak_355b.mp3
111
atak_356a.mp3
112
atak_356b.mp3
113
atak_357a.mp3
114
atak_357b.mp3
115
atak_358a.mp3
116
atak_358b.mp3
117
atak_359a.mp3
118
atak_359b.mp3
119
atak_360a.mp3
120
atak_360b.mp3
121
atak_361a.mp3
122
atak_361b.mp3
123
atak_362a.mp3
124
atak_362b.mp3
125
atak_363a.mp3
126
atak_363b.mp3
127
atak_364a.mp3
128
atak_364b.mp3
129
atak_365a.mp3
130
atak_365b.mp3
131
atak_366a.mp3
132
atak_366b.mp3
133
atak_367a.mp3
134
atak_367b.mp3
135
atak_368a.mp3
136
atak_368b.mp3
137
atak_369a.mp3
138
atak_369b.mp3
139
atak_370a.mp3
140
atak_370b.mp3
141
atak_371a.mp3
142
atak_371b.mp3
143
atak_372a.mp3
144
atak_372b.mp3
145
atak_373a.mp3
146
atak_373b.mp3
147
atak_374a.mp3
148
atak_374b.mp3
149
atak_375a.mp3
150
atak_375b.mp3
151
atak_376a.mp3
152
atak_376b.mp3
153
atak_377a.mp3
154
atak_377b.mp3
155
atak_378a.mp3
156
atak_378b.mp3
157
atak_379a.mp3
158
atak_379b.mp3
159
atak_380a.mp3
160
atak_380b.mp3
161
atak_381a.mp3
162
atak_381b.mp3
163
atak_382a.mp3
164
atak_382b.mp3
165
atak_383a.mp3
166
atak_383b.mp3
167
atak_384a.mp3
168
atak_384b.mp3
169
atak_385a.mp3
170
atak_385b.mp3
171
atak_386a.mp3
172
atak_386b.mp3
173
atak_387a.mp3
174
atak_387b.mp3
175
atak_388a.mp3
176
atak_388b.mp3
177
atak_389a.mp3
178
atak_389b.mp3
179
atak_390a.mp3
180
atak_390b.mp3
181
atak_391a.mp3
182
atak_391b.mp3
183
atak_392a.mp3
184
atak_392b.mp3
185
atak_393a.mp3
186
atak_393b.mp3
187
atak_394a.mp3
188
atak_394b.mp3
189
atak_395a.mp3
190
atak_395b.mp3
191
atak_396a.mp3
192
atak_396b.mp3
193
atak_397a.mp3
194
atak_397b.mp3
195
atak_398a.mp3
196
atak_398b.mp3
197
atak_399a.mp3
198
atak_399b.mp3
199
atak_400a.mp3
200
atak_400b.mp3

atak_377b.mp3

បានស្តាប់០ ដង

07-ឯតទគ្គភិក្ខុ 301-400

២០០ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន