09-ឯតទគ្គភិក្ខុ 501-600
អគ្គបណ្ឌិត ធម្មាចារ្យ ប៊ុត-សាវង្ស
1
atak_501a.mp3
2
atak_501b.mp3
3
atak_502a.mp3
4
atak_502b.mp3
5
atak_503a.mp3
6
atak_503b.mp3
7
atak_504a.mp3
8
atak_504b.mp3
9
atak_505a.mp3
10
atak_505b.mp3
11
atak_506a.mp3
12
atak_506b.mp3
13
atak_507a.mp3
14
atak_507b.mp3
15
atak_508a.mp3
16
atak_508b.mp3
17
atak_509a.mp3
18
atak_509b.mp3
19
atak_510a.mp3
20
atak_510b.mp3
21
atak_511a.mp3
22
atak_511b.mp3
23
atak_512a.mp3
24
atak_512b.mp3
25
atak_513a.mp3
26
atak_513b.mp3
27
atak_514a.mp3
28
atak_514b.mp3
29
atak_515a.mp3
30
atak_515b.mp3
31
atak_516a.mp3
32
atak_516b.mp3
33
atak_517a.mp3
34
atak_517b.mp3
35
atak_518a.mp3
36
atak_518b.mp3
37
atak_519a.mp3
38
atak_519b.mp3
39
atak_520a.mp3
40
atak_520b.mp3
41
atak_521a.mp3
42
atak_521b.mp3
43
atak_522a.mp3
44
atak_522b.mp3
45
atak_523a.mp3
46
atak_523b.mp3
47
atak_524a.mp3
48
atak_524b.mp3
49
atak_525a.mp3
50
atak_525b.mp3
51
atak_526a.mp3
52
atak_526b.mp3
53
atak_527a.mp3
54
atak_527b.mp3
55
atak_528b.mp3
56
atak_529a.mp3
57
atak_529b.mp3
58
atak_530a.mp3
59
atak_530b.mp3
60
atak_531a.mp3
61
atak_531b.mp3
62
atak_532a.mp3
63
atak_532b.mp3
64
atak_533a.mp3
65
atak_533b.mp3
66
atak_534a.mp3
67
atak_534b.mp3
68
atak_535a.mp3
69
atak_535b.mp3
70
atak_536a.mp3
71
atak_536b.mp3
72
atak_537a.mp3
73
atak_537b.mp3
74
atak_538a.mp3
75
atak_538b.mp3
76
atak_539a.mp3
77
atak_539b.mp3
78
atak_540a.mp3
79
atak_540b.mp3
80
atak_541a.mp3
81
atak_541b.mp3
82
atak_542a.mp3
83
atak_542b.mp3
84
atak_543a.mp3
85
atak_543b.mp3
86
atak_544a.mp3
87
atak_544b.mp3
88
atak_545a.mp3
89
atak_545b.mp3
90
atak_546a.mp3
91
atak_546b.mp3
92
atak_547a.mp3
93
atak_547b.mp3
94
atak_548a.mp3
95
atak_548b.mp3
96
atak_549a.mp3
97
atak_549b.mp3
98
atak_550a.mp3
99
atak_550b.mp3
100
atak_551a.mp3
101
atak_551b.mp3
102
atak_552a.mp3
103
atak_552b.mp3
104
atak_553a.mp3
105
atak_553b.mp3
106
atak_554a.mp3
107
atak_554b.mp3
108
atak_555a.mp3
109
atak_555b.mp3
110
atak_556a.mp3
111
atak_556b.mp3
112
atak_557a.mp3
113
atak_557b.mp3
114
atak_558a.mp3
115
atak_558b.mp3
116
atak_559a.mp3
117
atak_559b.mp3
118
atak_560a.mp3
119
atak_560b.mp3
120
atak_561a.mp3
121
atak_561b.mp3
122
atak_562a.mp3
123
atak_562b.mp3
124
atak_563a.mp3
125
atak_563b.mp3
126
atak_564a.mp3
127
atak_564b.mp3
128
atak_565a.mp3
129
atak_565b.mp3
130
atak_566a.mp3
131
atak_566b.mp3
132
atak_567a.mp3
133
atak_567b.mp3
134
atak_568a.mp3
135
atak_568b.mp3
136
atak_569a.mp3
137
atak_569b.mp3
138
atak_570a.mp3
139
atak_570b.mp3
140
atak_571a.mp3
141
atak_571b.mp3
142
atak_572a.mp3
143
atak_572b.mp3
144
atak_573a.mp3
145
atak_573b.mp3
146
atak_574a.mp3
147
atak_574b.mp3
148
atak_575a.mp3
149
atak_575b.mp3
150
atak_576a.mp3
151
atak_576b.mp3
152
atak_577a.mp3
153
atak_577b.mp3
154
atak_578a.mp3
155
atak_578b.mp3
156
atak_579a.mp3
157
atak_579b.mp3
158
atak_580a.mp3
159
atak_580b.mp3
160
atak_581a.mp3
161
atak_581b.mp3
162
atak_582a.mp3
163
atak_582b.mp3
164
atak_583a.mp3
165
atak_583b.mp3
166
atak_584a.mp3
167
atak_584b.mp3
168
atak_585a.mp3
169
atak_585b.mp3
170
atak_586a.mp3
171
atak_586b.mp3
172
atak_587a.mp3
173
atak_587b.mp3
174
atak_588a.mp3
175
atak_588b.mp3
176
atak_589a.mp3
177
atak_589b.mp3
178
atak_590a.mp3
179
atak_590b.mp3
180
atak_591a.mp3
181
atak_591b.mp3
182
atak_592a.mp3
183
atak_592b.mp3
184
atak_593a.mp3
185
atak_593b.mp3
186
atak_594a.mp3
187
atak_594b.mp3
188
atak_595a.mp3
189
atak_595b.mp3
190
atak_596a.mp3
191
atak_596b.mp3
192
atak_597a.mp3
193
atak_597b.mp3
194
atak_598a.mp3
195
atak_598b.mp3
196
atak_599a.mp3
197
atak_599b.mp3
198
atak_600a.mp3
199
atak_600b.mp3

atak_570a.mp3

បានស្តាប់០ ដង

09-ឯតទគ្គភិក្ខុ 501-600

១៩៩ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន