អាល់ប៊ុម : មេរៀនធម្មសង្គណី

មេរៀនធម្មសង្គណី
ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា
1
thamasanganey_01a.mp3
2
thamasanganey_01b.mp3
3
thamasanganey_02a.mp3
4
thamasanganey_02b.mp3
5
thamasanganey_03a.mp3
6
thamasanganey_03b.mp3
7
thamasanganey_04a.mp3
8
thamasanganey_04b.mp3
9
thamasanganey_05a.mp3
10
thamasanganey_05b.mp3
11
thamasanganey_06a.mp3
12
thamasanganey_06b.mp3
13
thamasanganey_07a.mp3
14
thamasanganey_07b.mp3
15
thamasanganey_08a.mp3
16
thamasanganey_08b.mp3
17
thamasanganey_09a.mp3
18
thamasanganey_09b.mp3
19
thamasanganey_10a.mp3
20
thamasanganey_10b.mp3
21
thamasanganey_11a.mp3
22
thamasanganey_11b.mp3
23
thamasanganey_12a.mp3
24
thamasanganey_12b.mp3
25
thamasanganey_13a.mp3
26
thamasanganey_13b.mp3
27
thamasanganey_14a.mp3
28
thamasanganey_14b.mp3
29
thamasanganey_15a.mp3
30
thamasanganey_15b.mp3
31
thamasanganey_16a.mp3
32
thamasanganey_16b.mp3
33
thamasanganey_17a.mp3
34
thamasanganey_17b.mp3
35
thamasanganey_18a.mp3
36
thamasanganey_18b.mp3
37
thamasanganey_19a.mp3
38
thamasanganey_19b.mp3
39
thamasanganey_20a.mp3
40
thamasanganey_20b.mp3

thamasanganey_01a.mp3

បានស្តាប់៤ ដង

មេរៀនធម្មសង្គណី

៤០ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន