002-ព្រះអភិធម្ម 051-100
អគ្គបណ្ឌិត ធម្មាចារ្យ ប៊ុត-សាវង្ស
1
bsv_051a.mp3
2
bsv_051b.mp3
3
bsv_052a.mp3
4
bsv_052b.mp3
5
bsv_053a.mp3
6
bsv_053b.mp3
7
bsv_054a.mp3
8
bsv_054b.mp3
9
bsv_055a.mp3
10
bsv_055b.mp3
11
bsv_056a.mp3
12
bsv_056b.mp3
13
bsv_057a.mp3
14
bsv_057b.mp3
15
bsv_058a.mp3
16
bsv_058b.mp3
17
bsv_059a.mp3
18
bsv_059b.mp3
19
bsv_060a.mp3
20
bsv_060b.mp3
21
bsv_061a.mp3
22
bsv_061b.mp3
23
bsv_062a.mp3
24
bsv_062b.mp3
25
bsv_063a.mp3
26
bsv_063b.mp3
27
bsv_064a.mp3
28
bsv_064b.mp3
29
bsv_065a.mp3
30
bsv_065b.mp3
31
bsv_066a.mp3
32
bsv_066b.mp3
33
bsv_067a.mp3
34
bsv_067b.mp3
35
bsv_068a.mp3
36
bsv_068b.mp3
37
bsv_069a.mp3
38
bsv_069b.mp3
39
bsv_070a.mp3
40
bsv_070b.mp3
41
bsv_071a.mp3
42
bsv_071b.mp3
43
bsv_072a.mp3
44
bsv_072b.mp3
45
bsv_073a.mp3
46
bsv_073b.mp3
47
bsv_074a.mp3
48
bsv_074b.mp3
49
bsv_075a.mp3
50
bsv_075b.mp3
51
bsv_076a.mp3
52
bsv_076b.mp3
53
bsv_077a.mp3
54
bsv_077b.mp3
55
bsv_078a.mp3
56
bsv_078b.mp3
57
bsv_079a.mp3
58
bsv_079b.mp3
59
bsv_080a.mp3
60
bsv_080b.mp3
61
bsv_081a.mp3
62
bsv_081b.mp3
63
bsv_082a.mp3
64
bsv_082b.mp3
65
bsv_083a.mp3
66
bsv_083b.mp3
67
bsv_084a.mp3
68
bsv_084b.mp3
69
bsv_085a.mp3
70
bsv_085b.mp3
71
bsv_086a.mp3
72
bsv_086b.mp3
73
bsv_087a.mp3
74
bsv_087b.mp3
75
bsv_088a.mp3
76
bsv_088b.mp3
77
bsv_089a.mp3
78
bsv_089b.mp3
79
bsv_090a.mp3
80
bsv_090b.mp3
81
bsv_091a.mp3
82
bsv_091b.mp3
83
bsv_092a.mp3
84
bsv_092b.mp3
85
bsv_093a.mp3
86
bsv_093b.mp3
87
bsv_094a.mp3
88
bsv_094b.mp3
89
bsv_095a.mp3
90
bsv_095b.mp3
91
bsv_096a.mp3
92
bsv_096b.mp3
93
bsv_097a.mp3
94
bsv_097b.mp3
95
bsv_098a.mp3
96
bsv_098b.mp3
97
bsv_099a.mp3
98
bsv_099b.mp3
99
bsv_100a.mp3
100
bsv_100b.mp3

bsv_062b.mp3

បានស្តាប់០ ដង

002-ព្រះអភិធម្ម 051-100

១០០ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន