010-ព្រះអភិធម្ម 561-620
អគ្គបណ្ឌិត ធម្មាចារ្យ ប៊ុត-សាវង្ស
1
aphi_561a.mp3
2
aphi_561b.mp3
3
aphi_562a.mp3
4
aphi_562b.mp3
5
aphi_563a.mp3
6
aphi_563b.mp3
7
aphi_564a.mp3
8
aphi_564b.mp3
9
aphi_565a.mp3
10
aphi_565b.mp3
11
aphi_566a.mp3
12
aphi_566b.mp3
13
aphi_567a.mp3
14
aphi_567b.mp3
15
aphi_568a.mp3
16
aphi_568b.mp3
17
aphi_569a.mp3
18
aphi_569b.mp3
19
aphi_570a.mp3
20
aphi_570b.mp3
21
aphi_571a.mp3
22
aphi_571b.mp3
23
aphi_572a.mp3
24
aphi_572b.mp3
25
aphi_573a.mp3
26
aphi_573b.mp3
27
aphi_574a.mp3
28
aphi_574b.mp3
29
aphi_575a.mp3
30
aphi_575b.mp3
31
aphi_576a.mp3
32
aphi_576b.mp3
33
aphi_577a.mp3
34
aphi_577b.mp3
35
aphi_578a.mp3
36
aphi_578b.mp3
37
aphi_579a.mp3
38
aphi_579b.mp3
39
aphi_580a.mp3
40
aphi_580b.mp3
41
aphi_581a.mp3
42
aphi_581b.mp3
43
aphi_582a.mp3
44
aphi_582b.mp3
45
aphi_583a.mp3
46
aphi_583b.mp3
47
aphi_584a.mp3
48
aphi_584b.mp3
49
aphi_585a.mp3
50
aphi_585b.mp3
51
aphi_586a.mp3
52
aphi_586b.mp3
53
aphi_587a.mp3
54
aphi_587b.mp3
55
aphi_588a.mp3
56
aphi_588b.mp3
57
aphi_589a.mp3
58
aphi_589b.mp3
59
aphi_590a.mp3
60
aphi_590b.mp3
61
aphi_591a.mp3
62
aphi_591b.mp3
63
aphi_592a.mp3
64
aphi_592b.mp3
65
aphi_593a.mp3
66
aphi_593b.mp3
67
aphi_594a.mp3
68
aphi_594b.mp3
69
aphi_595a.mp3
70
aphi_595b.mp3
71
aphi_596a.mp3
72
aphi_596b.mp3
73
aphi_597a.mp3
74
aphi_597b.mp3
75
aphi_598a.mp3
76
aphi_598b.mp3
77
aphi_599a.mp3
78
aphi_599b.mp3
79
aphi_600a.mp3
80
aphi_600b.mp3
81
aphi_601a.mp3
82
aphi_601b.mp3
83
aphi_602a.mp3
84
aphi_603a.mp3
85
aphi_603b.mp3
86
aphi_604a.mp3
87
aphi_604b.mp3
88
aphi_605a.mp3
89
aphi_605b.mp3
90
aphi_606a.mp3
91
aphi_606b.mp3
92
aphi_607a.mp3
93
aphi_607b.mp3
94
aphi_608a.mp3
95
aphi_608b.mp3
96
aphi_609a.mp3
97
aphi_609b.mp3
98
aphi_610a.mp3
99
aphi_610b.mp3
100
aphi_611a.mp3
101
aphi_611b.mp3
102
aphi_612a.mp3
103
aphi_612b.mp3
104
aphi_613a.mp3
105
aphi_613b.mp3
106
aphi_614a.mp3
107
aphi_614b.mp3
108
aphi_615a.mp3
109
aphi_615b.mp3
110
aphi_616a.mp3
111
aphi_616b.mp3
112
aphi_617a.mp3
113
aphi_617b.mp3
114
aphi_618a.mp3
115
aphi_618b.mp3
116
aphi_619a.mp3
117
aphi_619b.mp3
118
aphi_620a.mp3
119
aphi_620b.mp3

aphi_567a.mp3

បានស្តាប់០ ដង

010-ព្រះអភិធម្ម 561-620

១១៩ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន